شیت کاغذ پشت چسب دار مات و براق هاتملت

لیبل پشت چسب دار شیت گرید سیلور

رویهزیرهسایزتعداد در بندنوع چسبکاربرد
کاغذ نیمه مات 80 گرم
کرافت لاینر 110 گرم
51 در70 سانتی متر
200 برگ
هاتملت
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح

لیبل پشت چسب دار شیت گرید گلد

رویهزیرهسایزتعداد در بندنوع چسبمناسب برای
کاغذ نیمه مات 80 گرم
کرافت لاینر 90 گرم
51 در70 سانتی متر
200 برگ
هاتملت
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح

لیبل پشت چسب دار شیت گرید دیاموند

رویهزیرهسایزتعداد در بندنوع چسبمناسب برای
کاغذ نیمه مات 80 گرم
کرافت لاینر 110 گرم
51 در70 سانتی متر
200 برگ
هاتملت
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح

لیبل پشت چسب دار شیت گرید دیاموند پلاس

رویهزیرهسایزتعداد در بندنوع چسبمناسب برای
کاغذ نیمه مات 90 گرم
کرافت لاینر 110 گرم
51 در70 سانتی متر
200 برگ
هاتملت
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح