فیلم صدفی پشت چسب دار PP هاتملت

رویهزیرهعرض (سانتیمتر)طولنوع چسبدما ماندگاریکاربرد
گلسین ۵۸ گرم
کاغذ صدفی 58 گرم
102 سانتی متر
1000 متر
هاتملت
منفی 20 درجه الی مثبت 50 درجه
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح