فیلم شفاف پشت چسب دار pp هاتملت

رویهزیرهعرضطولنوع چسبدما ماندگاریکاربرد
فیلم شفاف 60 میکرون
کاغذ گلسین 58 گرم
102 سانتی متر
1000 متر
هاتملت
منفی 20 درجه الی مثبت 50 درجه
مناسب برای انواع سطوح پلاستیک، فلز، کاغذ و مقوا، شیشه، چوب و سایر سطوح