پلیمر چیست؟

پلیمر یا بزرگ مولکول یا بسپار، مولکول های بسیار بزرگی است که از اتصال چند صد مونومر به یکدیگر و تشکیل زنجیره های بلند شکل می گیرد. کلمه ی polymer ریشه ی یونانی دارد و از کلمه ی “پلی” به معنای چند و “مر” به معنی بخش یا قسمت تشکیل شده است.