پلیمریزاسیون چیست؟

فرآیندی است که در آن مولکول های مونومر به هم متصل شده تا یک مولکول بزرگ پلیمر را شکل دهند. پلیمرزاسیون فرآیند به هم پیوند دادن مونومرها از طریق یک سری واکنشهای شیمیایی می باشد.