مونومر چیست؟

مونومر کوچکترین واحد تکرارشونده پلیمر است. مثلاً اگر تسبیح را بعنوان یک زنجیر پلیمر در نظر بگیرید، دانه های تسبیح در حکم مونومرهای آن هستند.