فیلم حرارتی متالایز چه خواصی دارد؟

فیلم های متالیزه دارای سطح نقره ای منعکس کننده شبیه فویل آلومینیومی هستند و همچنین بسیار قابل اشتعال. این پوشش همچنین نفوذپذیری فیلم را به نور، آب و اکسیژن کاهش میدهد. خواص فیلم مانند چقرمگی بیشتر، قابلیت آب بندی حرارتی و چگالی کمتر با هزینه ی کمتر نسبت به فویل آلومینیومی باقی میماند. این به فیلم های متالیزه نسبت به ورقه های آلومینیومی و ورقه های فویل آلومینیومی مزیت هایی میبخشد. تصور بر این بود که فیلم های متالیزه جایگزین ورقه های فویل آلومینیومی میشوند، اما فیلمهای فعلی هنوز نمی توانند با خواص مانع فویل مطابقت داشته باشند.