فرآیند اکستروژن

اکسترودر در قلب فرایند اکستروژن است. مواد اولیه (خوراک) در اکسترودر گرم و مخلوط میشوند. بطوری که یک مخلوط کاملاً یکنواخت حاصل میشود. سپس این مخلوط همگن برای شکل گیری به سمت دای هدایت میشود. کیفیت محصول نهایی و بازده تولید به شدت تحت تأثیر عملکرد اکسترودر میباشد.

هدف اکسترودر در تغذیه ی دای با خوراک همگن در دما و فشار ثابت است. این تعریف نشاندهنده ی سه نقش عمده ی اکسترودر از هنگام دریافت مواد تا زمان هدایت آن ها به دای میباشد. اول، اکسترودر باید مواد را کاملاً مخلوط کرده و ترکیبی همگن ایجاد کند. دوم، مواد ورودی به دای باید کمترین تغییرات دمایی با درنظر داشتن دو پارامتر زمان و موقعیت درون جریان مذاب را داشته باشند. سوم، تغییرات فشار مذاب در طول اکسترودر با زمان حداقل باشد. طراحی و عملکرد اجزای اکستروژن باید به گونه ای باشد که هر سه هدف فوق لحاظ شود و در نهایت محصولی با کیفیت بالا تولید گردد.