ناممدیریتتلفن دفترشماره تماس
شرکت پویا سیستمآقای اسداللهی021-8832613909121302134
فروشگاه نیکدلآقای نیکدل021-3391749809126989795